Oferta

Instalacje elektryczne:

 • wewnętrzne
 • zewnętrzne
 • telewizyjne
 • teleinformatyczne
 • telefoniczne
 • domofonowe
 • alarmowe
 • telewizja przemysłowa
 • odgromowe

Pomiary:

 • pomiar ochrony przeciwporażeniowej (zerowanie)
 • pomiar ciągłości przewodów ochronnych
 • pomiar rezystancji uziemień ochronnych
 • pomiar rezystancji uziemień odgromowych
 • pomiar i badanie wyłączników różnicowoprądowych
 • pomiar natężenia i równomierności oświetlenia
 • oględziny instalacji elektrycznej
 • pomiary oświetlenia ogólnego
 • pomiary oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego
 • pomiary oświetlenia stanowisk pracy
 • pomiar głównego wyłącznika ppoż.
 • pomiary kamerą termowizyjną
 • projektowanie wyżej wymienionych instalacji